Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học (IMET) thành lập năm 1986 theo Quyết định số 31-86/QĐ-VCN với tên ban đầu là “Viện Công nghệ Vi điện tử” trực thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc Gia thuộc Hội đồng Bộ trưởng.

Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Công nghệ Vi điện tử và Tin học, hiện trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đã và đang tiếp tục xây dựng thương hiệu – uy tín trong lĩnh vực Vi điện tử, Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ thông tin.

Lĩnh vực đo lường cũng đã gắn liền với IMET từ khi thành lập, hiện nay bên cạnh việc đo thử nghiệm các kết quả nghiên cứu, IMET còn triển khai mảng dịch vụ đo lường đã được cấp chứng nhận ISO/IEC 17025:2017.

Khu nghiên cứu – Viện ứng dụng công nghệ, trong đó có Trung tâm IMET – C6 Thanh Xuân Bắc – Hà Nội